Autotox‘mia Autotoxemia


Part of Speech: Noun
Definition: Self-intoxication. See Auto-intoxication.[NL. See Auto-